Simon Grey

Simon Grey

Eutelsat

Senior Vice President Humanitarian Affairs